Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

INTERNATIONALE BOEDELAFWIKKELING

Wij organiseren de gehele boedelafwikkeling in Suriname en Nederland met alle betrokkenen

Internationale Boedelafwikkeling in 3 stappen

Is er een boedel te verdelen? Zijn er problemen in het afwikkelingsproces? Notaris Suriname Nederland als boedelpraktijk biedt specialistische hulp voor Surinaamse en Nederlandse families, waar de afwikkeling beide landen bestrijkt, al dan niet met onroerend goed in Suriname.

Meer informatie
1
ORIËNTATIE
ORIËNTATIE Oriëntatiegesprek 30 min. kosteloos
Gratis
Meer informatie
2
MOGELIJKHEDEN & ADVIES
MOGELIJKHEDEN & ADVIES Feiten onderzoek, opties en juridisch advies
€ 289,-
Meer informatie
3
UITVOERING
UITVOERING Internationale coördinatie
vanaf € 479,-
Meer informatie
4
AFWIKKELING
AFWIKKELING In Suriname en Nederland
vanaf € 379,-

Na een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek, worden boedels door ons in drie duidelijke stappen afgewikkeld. Bij elke stap is er de mogelijkheid voor een persoonlijke bespreking. Op deze manier weet u niet alleen waar u aan toe bent, maar ook hoe uw zaak eruit ziet en wordt internationaal alles professioneel gecoördineerd en afgestemd tussen familieleden en met de notaris in Suriname. Met deze aanpak worden problemen voorkomen en opgelost bij internationale boedelafwikkeling.

 

“Eerlijk verdeeld…

…met begrip voor omstandigheden en verstand van zaken”

Met begrip voor Surinaamse familieomstandigheden zorgt de boedelpraktijk er samen met u voor, dat de boedel op betrouwbare wijze notarieel wordt afgewikkeld. Onze aanpak is helder, duidelijk en effectief.

 

1
ORIËNTATIE
Oriëntatiegesprek 30 min. kosteloos

In het gratis kennismakings- en orientatiegesprek luisteren we naar uw wensen en omstandigheden van de boedel. Hierin geven we u gelijk duidelijkheid over de notariële procedure. Zo krijgt u informatie en advies over de werkwijze en afwikkeling van de boedel.

Wij luisteren naar uw:

 • Boedelsituatie
 • Wensen
 • Vragen

U krijgt:

 • Snelle analyse van de situatie
 • Uitleg over keuzemogelijkheden
2
MOGELIJKHEDEN & ADVIES
Feiten onderzoek, opties en juridisch advies

Dit is een volledige analyse en advies gebaseerd op uw persoonlijke situatie, met plan van aanpak.

Het advies bestaat uit:

 • gegevens verzamelen
 • feiten onderzoeken
 • analyse van de huidige situatie
 • uitleg over de toepasselijke wet en regelgeving
 • mogelijkheden en gevolgen voor elke betrokkene

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag € 85,-

3
UITVOERING
Internationale coördinatie

Deze procedure wordt op discrete, betrouwbare en persoonlijke wijze uitgevoerd. Waarbij er begrip en aandacht is voor familieomstandigheden. Alle betrokken familieleden worden op gelijke wijze geïnformeerd en krijgen onpartijdig deskundige begeleiding.

Elke erfgenaam krijgt uitleg over:

 • de procedure en werkwijze
 • toepasselijke wet en regelgeving
 • keuzemogelijkheden en gevolgen
 • boedel afwikkelingsmogelijkheden
 • updates over de stand van zaken in Suriname

Wij:

 • coördineren de procedure
 • communiceren met elke betrokkenen
 • zijn één centraal aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met vragen
 • verzamelen alle vereiste bescheiden en bewijzen
 • maken alle benodigde documenten (volmachten en verklaringen)
 • zien toe op ondertekening door alle betrokkenen

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag € 85,-

4
AFWIKKELING
In Suriname en Nederland
Na ondertekening door alle betrokken familieleden van volmachten en verklaringen, vindt de internationale uitvoering en notariële afwikkeling plaats, voor de gehele familie.
 • u kiest uw notaris in Suriname of wij maken de keus
 • daar wordt de akte opgemaakt en in concept naar ons toegestuurd
 • na ons akkoord en toelichting aan u vind de afwikkeling plaats
 • elk betrokken familielid krijgt een afschrift van de getekende akte
 • en een overzicht van de financiële de afwikkeling

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag € 85,-

Maar al te vaak blijkt bij overlijden dat er geen of verouderde regelingen bestaan voor de nabestaanden. Het is dan te laat om eenvoudig en kostenbesparend de boedel af te wikkelen. Eenvoudig en kostenbesparend een boedelafwikkeling kan bereikt worden door regelingen bij leven al te treffen, welke in een “up to date” testament (niet ouder dan vijf jaar) zijn vastgelegd.

Ingeval er geen testament is opgemaakt en regelingen daarin zijn vastgelegd, zijn er doorgaans veel meer werkzaamheden te verrichten na overlijden om de boedel af te wikkelen, zijn de procedures lang en ingewikkeld en indien niet iedereen (alle erfgenamen) meewerkt, dient ook een advocaat daarvoor ingeschakeld te worden en zal de zaak via de rechter worden behandeld. Voor grote en internationale families kan dit een moeizaam proces zijn en behoorlijk wat leed veroorzaken, maar ook zeer kostbaar zijn.

Notaris Suriname Nederland doet meer dan papierwerk. Het biedt specialistische service en onze aanpak is ontstaan uit ervaringen in de praktijk. Goede voorlichting en advies helpt bij afwikkeling, maar uitvoering is vaak complex, zeker wanneer er onenigheid is ontstaan over de verdeling. Het is dan misschien toch verstandig om een professional de situatie te laten screenen en zo nodig te laten bemiddelen bij conflicten. Zodat deze u kan adviseren en indien mogelijk oplossingen kan uitwerken.

 • Met het overlijden zal het vermogen van de overledene volgens het erfrecht toekomen aan zijn erfgenamen. Deze erfgenamen zijn dan gezamenlijk gerechtigd tot en dus mede-eigenaren van alle goederen die de overledene heeft nagelaten. Deze goederen tezamen wordt ook genoemd “de boedel” of “de nalatenschap”
 • Met het overlijden zijn er ook belastingen verschuldigd, welke belastingen worden opgelegd aan de erfgenamen
 • Het is daarom zaak om na te gaan wie de erfgenamen zijn en om een inventarisatie te maken van de goederen en de schulden, niet alleen voor de verdeling, maar ook voor de betalingen van de belastingen
 • Niet tot verdeling of afwikkeling van de boedel overgaan, kan vaak ertoe leiden dat schulden groter worden, waardoor na betaling van de schulden en de belastingen, er niets overblijft van de boedel voor verdeling onder de erfgenamen
 • Indien een van de erfgenamen ook zelf overlijdt, wordt de boedelafwikkeling gecompliceerd aangezien met meer erfgenamen de boedelafwikkeling dient plaats te vinden

 • Onbekendheid met het erfrecht. Laat u op objectieve wijze voorlichten door een deskundige. Een notaris is bij uitstek een ter zake deskundige, is onpartijdig en zelfstandig
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat. Laat de communicatie tussen de erfgenamen en belanghebbenden over aan een notaris die elke betrokkene op gelijke wijze informeert en op de hoogte houdt
 • Familieproblemen uit het verleden steken de kop op en beïnvloeden de afwikkeling van de boedel. Laat de boedel afwikkelen door een notaris die toeziet op correcte en objectieve afhandeling, waardoor voorkomen wordt dat familieproblemen worden “verrekend”
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen kinderen uit een eerder huwelijk en kinderen uit een later huwelijk en wie wel erven in welke boedel. Laat een notaris een heldere en duidelijke uiteenzetting en voorlichting geven over het erfrecht en vertalen wie welk deel erft uit welke boedel
 • Onenigheid over de verdeling van de inboedel en sieraden. Laat hier geen ruzie over ontstaan en maak bij een notaris een testament of codicil waarin de verdeling wordt vastgelegd
 • Onduidelijkheid over verstrekte leningen of schenkingen door ouders aan kinderen. Laat een notaris vastleggen als een lening of schenking wordt gedaan
 • Waardebepaling van de boedelgoederen. Laat een notaris een taxateur benoemen voor de waardering
 • Openheid van zaken. Laat afwikkeling van de boedel over aan een notaris

Onnodige problemen in het proces van de boedelafwikkeling kunnen voorkomen worden door:

 • betrouwbare, duidelijke en deskundige voorlichting;
 • informatie en communicatie door een objectieve persoon, ter zake deskundig;
 • coördinatie vanuit één centraal punt;
 • gelijktijdige aanpak en afwikkeling in Suriname én in Nederland.

Twee manieren om problemen bij boedelafwikkeling te voorkomen en zelfs tegen te gaan:

 • door vooraf alles goed te regelen bij leven in testamenten (niet ouder dan 5 jaar!)
 • door gebruik te maken van onze expertise en werkwijze met boedelafwikkeling in 3 stappen.

Dit verzekert u dat er juridisch én financieel niks over het hoofd wordt gezien en alles zo optimaal en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.

Algemeen:

 • wij coördineren en regisseren de boedelafwikkeling en treden daarbij op als het centrale aanspreekpunt, voor zowel de erfgenamen als voor andere dienstverleners (taxateur, makelaar, notaris in Suriname)
 • wij verzorgen de boedelvolmachten, verklaringen en andere documenten vereist voor boedelafwikkeling
 • wij verzorgen (de aanvraag van) een verklaring van erfrecht
 • wij screenen de eigendom van onroerende goederen die behoren tot de boedel
 • wij verzorgen de taxatie
 • wij verzorgen de formele notariële afhandeling

Specifiek:

 • wij houden rekening met omstandigheden en persoonlijke wensen
 • wij geven advies en werken toe naar oplossingen
 • wij zijn betrokken