Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

Algemene voorwaarden

Notaris Suriname Nederland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Notaris Suriname Nederland

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Notaris Suriname Nederland worden verstrekt.
  Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op degenen die voor Notaris Suriname Nederland werkzaam zijn.
 2. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek wordt buiten toepassing verklaard.
  Notaris Suriname Nederland kan de opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren
  door degenen die voor haar werkzaam zijn. Deze zijn hiervoor niet persoonlijk aansprakelijk of gebonden.
 3.  Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Notaris Suriname Nederland en al degenen
  die voor haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen
  risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
  In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid
  beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan Notaris Suriname Nederland voldane
  en/of verschuldigde honorarium.
 4. Door de opdrachtnemer in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de
  opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. Over de
  inschakeling van koeriers wordt geen overleg gevoerd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
  tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening
  van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Notaris Suriname Nederland aan wie hij de opdracht heeft verstrekt, haar bestuurder/eigenaar
  en degenen die voor haar werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen
  met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door
  voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg
  zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.
 6. Notaris Suriname Nederland aan wie de opdracht wordt verstrekt, zal het honorarium voor de door haar verrichte
  werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door
  Notaris Suriname Nederland vast te stellen uurtarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 7. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen naast het honorarium door Notaris Suriname Nederland
  in rekening worden gebracht.
 8. In principe worden de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks in rekening gebracht
  aan de opdrachtgever. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de (tussen)declaratie,
  tenzij op de (tussen)declaratie anders is vermeld. De opdrachtnemer is gerechtigd de wettelijke rente en
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen in geval van niet tijdige betaling.
 9. De verhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt ten volle beheerst door Nederlands recht.
  Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.
  Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder/eigenaar van
  Notaris Suriname Nederland en al degenen die voor haar werkzaam zijn.