• nl
  Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

  Algemene voorwaarden

  Notaris Suriname Nederland

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Notaris Suriname Nederland

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Notaris Suriname Nederland worden verstrekt.
   Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op degenen die voor Notaris Suriname Nederland werkzaam zijn.
  2. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek wordt buiten toepassing verklaard.
   Notaris Suriname Nederland kan de opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren
   door degenen die voor haar werkzaam zijn. Deze zijn hiervoor niet persoonlijk aansprakelijk of gebonden.
  3.  Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Notaris Suriname Nederland en al degenen
   die voor haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten
   beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen
   risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
   In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid
   beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan Notaris Suriname Nederland voldane
   en/of verschuldigde honorarium.
  4. Door de opdrachtnemer in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de
   opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. Over de
   inschakeling van koeriers wordt geen overleg gevoerd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
   tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening
   van de opdrachtgever.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Notaris Suriname Nederland aan wie hij de opdracht heeft verstrekt, haar bestuurder/eigenaar
   en degenen die voor haar werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen
   met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door
   voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg
   zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.
  6. Notaris Suriname Nederland aan wie de opdracht wordt verstrekt, zal het honorarium voor de door haar verrichte
   werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door
   Notaris Suriname Nederland vast te stellen uurtarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  7. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen naast het honorarium door Notaris Suriname Nederland
   in rekening worden gebracht.
  8. In principe worden de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks in rekening gebracht
   aan de opdrachtgever. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de (tussen)declaratie,
   tenzij op de (tussen)declaratie anders is vermeld. De opdrachtnemer is gerechtigd de wettelijke rente en
   buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen in geval van niet tijdige betaling.
  9. De verhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt ten volle beheerst door Nederlands recht.
   Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen.
   Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder/eigenaar van
   Notaris Suriname Nederland en al degenen die voor haar werkzaam zijn.