Het kantoor voor families en ondernemers in Curaçao én Nederland

Algemene voorwaarden

Service Notaris Nederland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Service Notaris Curaçao Nederland

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Service Notaris worden verstrekt. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op degenen die voor Service Notaris werkzaam zijn.
 2. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek wordt buiten toepassing verklaard.
  Service Notaris  kan de opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door degenen die voor haar werkzaam zijn. Deze zijn hiervoor niet persoonlijk aansprakelijk of gebonden.
 3.  Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Service Notaris en al degenen die voor haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
  In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan Notaris Suriname Nederland voldane en/of verschuldigde honorarium.
 4. Door de opdrachtnemer in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. Over de inschakeling van koeriers wordt geen overleg gevoerd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Service Notaris aan wie hij de opdracht heeft verstrekt, haar bestuurder/eigenaar en degenen die voor haar werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.
 6. Service Notaris aan wie de opdracht wordt verstrekt, zal het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Service Notaris vast te stellen uurtarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 7. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen naast het honorarium door Service Notaris Curaçao Nederland in rekening worden gebracht.
 8. In principe worden de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks in rekening gebracht aan de opdrachtgever. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de (tussen)declaratie, tenzij op de (tussen)declaratie anders is vermeld. De opdrachtnemer is gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen in geval van niet tijdige betaling.
 9. De verhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder/eigenaar van Service Notaris en al degenen die voor haar werkzaam zijn.

 

Op alle informatie van deze site zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Plagiaat, onrechtmatig gebruik, duplicatie van inhoudelijke informatie en dienstverlening of andere vormen welke schadelijk zijn voor het bedrijf Service Notaris worden zijn ten strengste verboden en worden met alle denkbare middelen en juridisch mogelijkheden aangepakt.